Kozármislenyi Református Egyházközség

KERESZTELÉS

Keresztelés

K eresztelési szertartást vasárnapi istentiszteleten van, az istentisztelet első részében. A keresztelés bejelentésekor a következő adatok szükségesek:

– Gyermek neve.
– Születési ideje és helye.
– Szülők neve, vallása, foglalkozása, lakcíme, születési ideje és helye.
– Keresztszülők neve, vallása, foglalkozása és lakcíme.

Keresztelési Istentisztelet liturgiája:
Szereztetési Ige:

Nékem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ámen. (Mt 28:18-20)

Igehirdetés
Hitvallás:

Isten üzenetére válaszolva valljuk meg keresztyén hitünket, az Apostoli Hitvallással: Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék szűz Máriától; szenvede Pontius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá poklokra; harmadnapon hallottaiból feltámada; felméne mennyekbe; ül a Mindenható Atya Istennek jobbján; onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy, egyetemes keresztyén anyaszentegyházat; a szentek egyességét;bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen.

Nyilatkozat:

Kedves Szülők, Keresztszülők, kedves Család! Hitetek megvallása után Isten és e keresztyén gyülekezet színe elõtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek.
Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a Keresztyén Anyaszentegyházba befogadjuk?
Felelet: Akarjuk!
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga, önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről?
Felelet: Ígérjük és fogadjuk!
Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez!

Keresztelés:
Áldás